Regulamento

Proximamente

Permanece atento ás nosas redes sociais para estar ao tanto de todas as noticias.

Séguenos

Preámbulo

El Club Ciclista Cidade de Lugo y Emesports, organizan la prueba deportiva denominada «ANCARES CYCLING MARATHON».

ANCARES CYCLING MARATHON, se disputará el 8 de agosto de 2022, con las debidas autorizaciones de la Real Federación Española de Ciclismo y la Federación Galega de Ciclismo, bajo el siguiente reglamento particular.

Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.

Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.

1. PREÁMBULO

O Clube Ciclista Cidade de Lugo e Emesports, organizan a proba deportiva denominada «ANCARES CYCLING MARATHON».

ANCARES CYCLING MARATHON, disputarase o 6 de agosto de 2023, coas debidas autorizacións da Real Federación Española de Ciclismo e a Federación Galega de Ciclismo, baixo o seguinte regulamento particular.

2. ARTIGO 1 – DEFINICIÓN

A proba disputarase o día 6 de agosto de 2023, con saída en PEDRAFITA DO CEBREIRO (LUGO), coordenadas GPS 42°43’36.3″N 7°01’23.0″W e chegada en Ou CEBREIRO (LUGO). Coordenadas GPS42°42’28.4″N 7°02’37.3”W.

O formato da proba réxese por REGULAMENTO DE CICLISMO PARA TODOS (C.P.T.) da Real Federación Española de Ciclismo, así como da parte 15 CYCLING FOR ALL da Unión Ciclista Internacional.

ANCARES CYCLING MARATHON, é unha proba masiva competitiva cun inicio grupal, programado para todos os participantes, con resultados separados por categoría de idade e sexo. Trátase dun evento con cronometraxe e clasificación tal e como se indica no punto 15.2.026, do regulamento de ciclismo para todos da UCI.

Toda a ruta desenvolverase por estradas asfaltadas.

Desenvolverase coas seguintes características:

OPCIÓN 1 – GRAN FONDO

PEDRAFITA DO CEBREIRO – ALTO DO CEBREIRO. 128,0 Km con 3 .485 metros de desnivel.

OPCIÓN 2 – MEDIO FONDO

PEDRAFITA DO CEBREIRO – ALTO DO CEBREIRO. 100,70 Km, con 2.444 metros de desnivel.

OPCIÓN 3 – MINI FONDO

PEDRAFITA DO CEBREIRO – ALTO DO CEBREIRO. 45,00 Km, con 1 .230 metros de desnivel.

A saída será ás 09:00 desde a zona dá Avda de Castela en Pedrafita do Cebreiro.

3. ARTIGO 2 – PARTICIPACIÓN

A marcha estará aberta a todos os interesados en participar. Será condición indispensable para poder participar, ter os 16 anos cumpridos o día da marcha.

O participante que se inscriba estará obrigado a ter unha licenza federativa do ano en curso, expedida por unha federación ou organismo afiliado á Unión Ciclista Internacional.

Os participantes de 16 anos e 17 anos só poderán facer o percorrido curto. Ademais, deberán entregar no momento da recollida do dorsal o xustificante paterno ou dun titor responsable, autorizándoo a participar no percorrido curto da proba.

Todo participante, que non estea en posesión dunha licenza federativa do ano en curso, expedida por unha federación ou organismo afiliado á Unión Ciclista Internacional, deberá subscribir a licenza dun día, que inclúe o seguro proporcionado pola Federación Galega de Ciclismo.

Os únicos seguros válidos para participar na proba son os seguros de accidentes e responsabilidade civil, proporcionados coa licenza federativa de ciclismo expedida por un organismo asociado á Unión Ciclista Internacional, ou o seguro dun día que proporciona a Federación Galega de Ciclismo.

Os participantes que acudan á proba cunha licenza expedida por unha Federación ou organismo afiliado á Unión Ciclista Internacional distinto á Federación Galega de Ciclismo deberán verificar que o seguro de accidentes expedido coa súa licenza federativa ten cobertura en Galicia, concretamente en centros da Provincia de Lugo. A participación na proba será baixo a responsabilidade e propio risco dos participantes.

O participante no momento da súa inscrición manifesta atoparse fisicamente apto para afrontar o percorrido da proba e que non ten ningún impedimento físico nin psíquico para afrontar o percorrido.

No momento da inscrición, ao participante que non dispoña de licenza federativa, formalizaráselle a correspondente licenza dun día, dita licenza, outorgará o dereito durante o día da proba a contar con seguro de accidentes e seguro de RC nos termos que a Federación Galega de Ciclismo contempla:

Seguro de accidentes cuberto pola póliza número 7025-372936 de AXA Seguros Xenerais, Sociedade Anónima de Seguros e Reaseguros.

Consultar póliza do seguro de accidentes.

Seguro de responsabilidade civil cuberto pola póliza número RS-G-363.001.253 de GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS E REASEGUROS

Consultar póliza do seguro de RC.

4. ARTIGO 3 – CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN

19 – 34 anos, masculina e feminina.

35 – 39 anos, masculina e feminina.

40 – 44 anos, masculina e feminina.

45 – 49 anos, masculina e feminina.

50 – 54 anos, masculina e feminina.

55 – 59 anos, masculina e feminina.

60 – 64 anos, masculina e feminina.

Os grupos de idade virán definidos pola idade do participante a 31 de decembro

5. ARTIGO 4 – LICENZA DUN DÍA

A Federación Galega de Ciclismo facilitará a licenza dun día aos que non teñan licenza de ciclismo, satisfacendo estes a taxa correspondente de 10,00 € a maiores da cota de inscrición. Os posuidores do carné ciclista expedido pola Real Federación Española de Ciclismo ou de licenza federativa, expedida pola Federación Galega de Tríatlon pagarán 5,00€ en concepto de seguro dun día.

6. ARTIGO 5 – SEGURIDADE

A organización da proba réxese polas normas de tráfico vixente, polo que é obrigatorio o uso do casco protector homologado en todo o percorrido. O incumprimento desta norma será motivo de expulsión inmediato.

La ruta pola que discorre a proba considérase como tramos de circulación ordinaria, segundo a instrución da DXT para probas ciclodeportivas.

Todos os participantes considéranse en excursión persoal, debendo aterse ás Normas do Vixente Código de Circulación na estrada e considerándose persoalmente responsables de todas as infraccións que poidan cometer.

É obrigatorio levar un teléfono móbil cargado durante a proba. O teléfono móbil será clave á hora de contactar coa organización ou co resto dos servizos da marcha, si existe a necesidade, por avaría mecánica ou por cuestións médicas. Os teléfonos de emerxencia figurarán no dorsal e serán publicitados por distintos medios.Advírtese, aos participantes, que o feito de circular un vehículo de apertura non supón a paralización do tráfico, senón que se trata dunha sinalización.

A seguridade na vía pública, o control e regulación do tráfico será responsabilidade dos corpos de seguridade, pero hai que lembrar que o tráfico no percorrido estará aberto e que, ante todo, débese circular seguindo as normas de circulación.

Deberase circular pola dereita da calzada en todo momento e respectando as normas de circulación viaria. É obrigatorio levar o dorsal nun lugar visible, tanto na saída como nos avituallamientos. Realizarase un rigoroso control de dorsais.

Quedará totalmente prohibido participar na marcha sen dorsal ou outra identificación que a organización entregue aos participantes.

O dorsal de participación é persoal e intransferible.

Deberase colocar ademais o CHIP, segundo as instrucións que se darán pola organización para o control dos tempos.

A Organización realizará os reagrupamientos e controis de paso necesarios para a viabilidade do evento.

Todos os participantes deberán respectar as normas de circulación e en especial todos os participantes que queden máis atrasados e circulen de forma individual e/ou en grupos pequenos. O tráfico de vehículos na vía non está cortado.

Todos os participantes pasados polo vehículo de peche, deberán saber que están fóra do ámbito de seguridade da proba e que se considerasen ciclistas individuais transitando pola súa conta pola vía, perdendo toda condición de participante da marcha.

O equipo médico da organización terá a potestade para retirar a calquera participante da marcha cando se considere que a súa saúde estea en perigo.

Por razóns de organización o número de participantes limitarase a 1.000 participantes.

A Organización, non se fai responsable de ningún accidente do que puidese ser causa ou vítima o participante, como tampouco se fai solidaria dos gastos nin as débedas que puidesen contraer os participantes durante a marcha.

De maneira estrita, realizarase a penalización daqueles participantes que:

 • Non respecten o código de circulación.
 • Non respecten consígnalas de seguridade indicadas por forzas da orde e pola organización.
 • Ensucien ou degraden o itinerario, arroxando desperdicios.
 • Dispoñan de vehículo de apoio propio, entorpecendo a marcha do resto.
 • Comportamentos que impidan o normal desenvolvemento da proba e que vaian en contra do presente regulamento.

A penalización será:

 • Inclusión nas listaxes dos participantes sancionados, para a súa posterior publicación.
 • Prohibición de participar noutras edicións da proba.
 • As sancións impostas polas autoridades, ás que pola súa actitude puidese facerse merecedor.

7. ARTIGOO 6 – CONDICIÓN FÍSICA

Cada deportista, participa na proba baixo a súa responsabilidade e declara estar en condicións físicas óptimas, así como ter dominio técnico suficiente para afrontala.

A organización aconsella a todos os participantes que pasen un recoñecemento médico previo á proba co fin de detectar e descartar calquera anomalía incompatible coa práctica do ciclismo.

Todo participante na marcha comprométese a estar a un nivel físico adecuado, que lle permita cumprir coas medias horarias establecidas pola organización e a poder afrontar a ruta programada con suficientes garantías.

8. ARTIGO 7 – INSCRICIÓN

Non se considerarán formalizadas as inscricións ata que non se realice o pago destas.

A inscrición realizarase por adiantado a través da páxina web: https://www.ancarescyclingmarathon.com, no apartado de inscricións; ou accedendo a través da web http://emesports.es/.

9. ARTIGO 8 – COTAS DE INSCRICIÓN

As cotas de inscrición para os participantes en posesión de licenza federativa son:

PARTICIPANTES FEDERADOS EN CICLISMO

TRAMO 1, 35,00 € os primeros 150 participantes inscritos.

TRAMO 2, 40,00 € os 100 seguintes, é dicir ata chegar aos 250 participantes inscritos.

TRAMO 3, 44,00 € os 50 sseguintes, é dicir ata chegar aos 300 participantes inscritos.

TRAMO 4, 57,00 €, os que se anoten a partir do 9 de xullo

PARTICIPANTES NON FEDERADOS

Os participantes que non teñan licenza federativa de ciclismo en vigor, nin carné ciclista, nin licenza da Federación Galega de Tríatlon, deberán engadir ao custo da inscrición o correspondente seguro dun día que a Federación Galega de Ciclismo ten estipulado, 10,00 €; polo que, ás cantidades anteriores, deberáselle engadir este importe.

PARTICIPANTES NON FEDERADOS EN CICLISMO, CON CARNÉ CICLISTA Ou FEDERADOS NA FEDERACIÓN GALEGA DE TRÍATLON.

Os participantes que non teñan licenza federativa de ciclismo en vigor, pero sexan posuidores do carné ciclista, ou de licenza da Federación Galega de Tríatlon, deberán engadir ao custo da inscrición 5,00€.

Non se considerarán formalizadas as inscricións ata que non se realice o pago das mesmas.

Ante inclemencias climatolóxicas extraordinarias ou causas de forza maior non atribuíbles á organización e que imposibiliten a celebración da marcha cicloturista, a organización non asumirá ningunha responsabilidade e non realizará devolución algunha do importe da inscrición. Neste caso NON SE SUSPENDERÁ A PROBA, cambiarase de data.

Si se contempla a devolución nos seguintes casos:

Os participantes que realizasen a inscrición anticipada, se non puidesen participar por calquera motivo na marcha poderán a través do portal de participante facer a cesión da súa praza, ou tramitar a baixa e correspondente devolución.

Os participantes que tramiten a devolución, recibirán o importe abonado, descontado comisións de cobranza, (sobre 1,00 €), en gastos de comisión bancaria e xestión de inscricións, perdendo o dereito para recibir a bolsa do participante. A partir do 16 de xullo, se un participante solicita dereito á anulación da praza, devolveráselle o 25% do prezo abonado na inscrición e terá dereito a que algún compañeiro recolla a súa bolsa do participante.

As inscricións son estritamente persoais e intransferibles, non poden ser utilizadas por outra persoa diferente da inscrita. No entanto, un participante poderá ceder a súa inscrición a outra persoa directamente desde a Web de inscricións.

Coa inscrición terase dereito aos seguintes servizos:

 • Dorsal e CHIP.
 • Recordo da marcha.
 • Avituallamientos sólidos e líquidos.
 • Asistencia mecánica man de obra, non inclúe pezas.
 • Persoal de seguridade.
 • Perfil da ruta.
 • Asistencia médica (Médicos, Ambulancias).
 • Bolsa do corredor.
 • Picnic final.

10. ARTIGO 9 – HORARIOS E PROGRAMACIÓN DÍA 6 DE AGOSTO

Apertura de Oficina Permanente de 7:00 a 8:30

Peche de entrada de participantes á zona de saída ás 8:30

Chamada á zona de saída ás 8:40

Presentación dos participantes invitados e formación de caixón de saída ás 8:45

Corte protocolario de cinta ás 8:55

Saída da marcha ás 9:00

Chegada estimada do primeiro participante do Medio Fondo ás 12:23

Chegada estimada do último participante da Ruta Curta ás 14:16

Chegada estimada do primeiro participante da Ruta Longa ás 13:20

Chegada estimada do último participante da Ruta Longa ás 16:00

Entrega de premios e obsequios ás 16:00

11. ARTIGO 10 – ACREDITACIÓN E RETIRADA DE DORSAIS

Día 5 de AGOSTO, xornada previa.

A Oficina Permanente situarase na zona dá PRAZA DO MERCADO DO GANDO en horario de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 20:30.

Todo participante deberá levar, de forma obrigatoria o CHIP, ademais do dorsal en lugar visible. Aquel participante, que non leve colocado de maneira visible o dorsal será excluído do percorrido por membros da organización ou polas forzas de orde. Quedará excluído da clasificación, todo aquel que non pase pola primeira linea de control situada debaixo do arco de saída.

O dorsal é un artigo persoal e intransferible. A persoa inscrita só poderá participar co dorsal que lle foi asignado e acepta non permitir o uso do mesmo a outras persoas.

Para a retirada do dorsal deberá presentarse a licenza federativa en vigor e en caso de non estar en posesión de licenza federativa deberase presentar o DNI.

12. ARTIGO 11 – PREMIOS E CLASIFICACIÓNS

Estableceranse os seguintes premios:

 • Trofeo aos 3 participantes que invistan menos tempo no desenvolvemento da proba en categoría feminina e masculino no Gran Fondo.
 • Trofeo aos 3 participantes que invistan menos tempo no desenvolvemento da proba en categoría feminina e masculina no Medio Fondo.
 • Trofeo aos 3 participantes que invistan menos tempo no desenvolvemento da proba en categoría feminina e masculina no Mini Fondo.
 • Trofeo ao club Mais numeroso.
 • Trofeo ao club máis afastado (mínimo 3 participantes).

13. ARTIGO 12 – DEREITOS DE IMAXE

O participante autoriza o uso de fotografías propias, sempre que o seu uso garde relación co evento no que se subscribe. Coa inscrición, o participante admite que o organizador, poida facer uso da imaxe de todos os participantes en calquera formato xa sexa gráfico ou dixital e en todas as súas formas (radio, prensa, vídeo, foto, DVD, internet, carteis, medios de comunicación, etc.) e cede todos os dereitos relativos á súa explotación comercial e publicitaria que consideren oportuno executar, sen dereito pola súa banda a recibir compensación económica algunha.

14. ARTIGO 13 – AVITUALLAMIENTOS

A proba contará con puntos de avituallamiento con bebida e comida durante o percorrido e na chegada. O persoal dos puntos de avituallamiento só permitirá o acceso aos produtos dos avituallamientos aos participantes que leven o dorsal ou pulseira identificativa.

15. ARTIGO 14 – PROTECCIÓN DA SAÚDE NO DEPORTE

ANCARES CYCLING MARATHON É UNHA PROBA FEDERADA por tanto, a organización e os participantes están sometidos aos regulamentos da Federación Española de Ciclismo.

Todos os participantes inscritos na marcha, deben saber, que estarán suxeitos aos posibles controis de saúde, que a Axencia Española de Protección da Saúde no Deporte, poida establecer, así como ás posibles sancións que poidan derivar estes controis, ou non presentarse a eles. (https://aepsad.culturaydeporte.gob.é/inicio.html)

Non será admitido neste evento deportivo, NINGÚN

participante suspendido de forma cautelar, ou con sanción vixente, por temas relacionados coa saúde no deporte. E que sexan incluídos en listaxes das respectivas federacións ou da propia Axencia Española de Protección da Saúde no Deporte, ou outros organismos análogos dos respectivos países.

16. ARTIGO 15 – CIVISMO E RESPETO

Os participantes aceptan cada un dos artigos deste regulamento e comprométense a participar de maneira honesta segundo as normas de tráfico, así como a cubrir todo o percorrido na súa totalidade antes de cruzar a liña de meta. Así mesmo, manifestan ser respectuosos co persoal implicado na organización, as forzas da orde pública e co resto de participantes.

Comprométense tamén a tratar o material deportivo propio e alleo con respecto, e a levar casco regulamentario, obrigatorio durante todo o percorrido.

Co fin de contribuír a un mínimo impacto ambiental da proba, os participantes usarán os colectores situados nos avituallamientos e puntos estratéxicos para tirar envases, envoltorios ou restos de comida e absteranse de arroxar nada á estrada durante o percorrido.

17. ARTIGO 16 – XENERALIDADES

Respectarase a puntualidade dos horarios, debendo estar presentes 30 minutos antes do horario de saída. A organización contará con varios mecánicos e furgonetas en todo o transcurso da proba, así como con puntos fixos de asistencia mecánica. As pezas de recambio serán abonadas polos participantes.

A organización contará con ambulancias e coche escoba.

18. ARTIGO 17 – LOXÍSTICA

A organización resérvase o dereito de modificar todo o relativo ao itinerario, avituallamientos, horario de saída, etc, cando por motivos ou circunstancias así o aconsellen.

19. ARTIGO 18 – LOPD

Segundo REGULAMENTO EU 2016/679 de protección de datos de carácter persoal, infórmase que todos os datos facilitados polos participantes incorporaranse a un ficheiro electrónico propiedade de Eze Mosquera Events, coa única finalidade de rexistrar e controlar o acceso dos participantes á proba deportiva recollida no presente regulamento particular. Os datos facilitados polos participantes non se usarán para ningún outro motivo que non sexa o desta proba deportiva nin se entregarán a ninguén que non teña relación co evento.

Poderanse a disposición da Federación Galega de Ciclismo os datos necesarios para a emisión da licenza dun día aos participantes que non teñan licenza federativa e os datos necesarios para o control dos participantes que indiquen ter licenza federativa de ciclismo, carné ciclista ou licenza da Federación Galega de Triatlon.

Todo participante que cobre o formulario de inscrición deberá actuar en nome propio e aceptar o coñecemento e cumprimento dos artigos que compoñen o regulamento particular desta proba.

20. ARTIGO 19

Ao efectuar e validar a inscrición na proba, o participante asume o coñecemento e aceptación sen reservas do presente regulamento, renunciando a calquera procedemento legal contra a organización derivada da súa participación.

NORMAS BÁSICAS PARA QUE O “ANCARES CYCLING MARATHON” PÓIDASE SEGUIR DISPUTANDO

ANCARES CYCLING MARATHON, é unha marcha ciclodeportiva en bicicleta de estrada. O tráfico estará controlado, pero aberto, feito que obriga aos participantes a respectar as normas vixentes de circulación e a respectar aos condutores durante o percorrido.

RESPECTA O MEDIO AMBIENTE. Co fin de xerar un mínimo impacto ambiental, os participantes usarán os colectores situados nos avituallamientos para tirar envases, envoltorios ou restos de comida e absteranse de arroxar nada á estrada durante o percorrido.

Respecta a veciños e/ou traballadores da zona pola que transcorre o percorrido.

Respecta aos voluntarios, colaboradores, compañeiros de Proteción Civil, Policia Local, Garda Civil, staff de organización e a todo o persoal que están a velar por ti, así como aos teus propios compañeiros.

Respecta os avituallamientos. Pensa que detrás teu/a virán máis participantes que tamén quererán beber e comer como ti. Só colle o imprescindible que necesites para aguantar até o próximo avituallamiento.

Non te pares coa bici diante do avituallamiento para que énchanche os bidóns, isto forma moito tapón.

Non ouriñes á beira dos avituallamientos.

Os participantes que non cumpran con estas normas serán descualificados e apartados da marcha ciclodeportiva pola organización nesta edición e as próximas.

Scroll to Top